СТУКТУРА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

struktura_2009
  • С решение на ВСС съгласно протокол № 18 от 29.04.2009 год. за Председател на Апелативен съд - Пловдив е назначен Георги Чамбов.
  • Председателят на Апелативен съд - Пловдив осъществява общо организационно и административно ръководство на апелативния съд и представлява съда; председателства съдебните състави от всички отделения, свиква и ръководи общото събрание и командирова съдии при условията на чл. 78 от ЗСВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ЧАМБОВ

Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Юридически факултет - 1986 г.
Професионален път:
1988-1990 Младши съдия в Окръжен съд Пловдив
1990-1993 Съдия в Районен съд-Пловдив
1998-2001 Зам. председател на Окръжен съд Пловдив, гражданско отделение
2001-2003 Съдия в Апелативен съд Пловдив - гражданско отделение

От 2004 - Зам. председател в Апелативен съд - Пловдив Търговско отделение

От 18.15.2009год. - Председател в Апелативен съд - Пловдив

РАНГ - "Съдия във ВКС и ВАС"