РЕШЕНИЕ

 

407

 

гр.Пловдив, 18.07.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, І-ви състав, в закрито заседание на осемнадесети юли 2013  година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветана Михова

         ЧЛЕНОВЕ: Красимира Ангелова

Симеон Захариев

 

 

разгледа докладваното от Красимира Ангелова търговско дело № 827 по описа за 201 3 година, и за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл. 606 ГПК.

С р. № 107/04.07.2013г. по ф.д. № 23/2013г. Старозагорският окръжен съд е отказал вписване в регистъра при ОС Ст. Загора на НЧ“Д“ гр. Ч..

П. така постановеното решение е постъпила частна жалба от председателя и членовете на настоятелството. Поддържа се, че решението е неправилно и се иска да бъде отменено, като се постанови вписване на заявеното новоучредено НЧ“Д“ гр. Ч..

Пловдивският апелативен съд, след като провери обжалваното решение, прие следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в нормативно определения срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Старозагорският окръжен съд е сезиран със заявление за вписване на новоучредено читалище „Д“ гр. Ч. в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел воден при съда. Дадени са указания за конкретизиране на обстоятелствата по чл.9 ал.4 ЗНЧ и е постановен отказ за вписване по съображения, че в заявлението не са упоменати целите и източниците на финансиране.

Така мотивирания отказ настоящата инстанция намира за необоснован. Въпросите за целите на НЧ и финансирането се уреждат в устава. От съдържанието на приложения към заявлението и приет от учредителите устав е видно, че на тези въпроси са отредени специални раздели. След като уставът е съобразен с изискванията на чл. 8 ЗНЧ и съдържа данни за исканите от съда и подлежащи на вписване обстоятелства, то няма основание за отказ. Към заявлението са приложени изискуемите за вписването документи. Представен е протокол от учредително събрание проведено на 24.04.2013г. , на което повече от 154 присъствуващи са взели единодушно решение за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел НЧ „Д“гр. Ч. Приет е устав и избрани управителни органи.ставът съдържа разпоредби относно всички подлежащи на вписване обстоятелства. Целите не са от категорията на забранените от законите и Конституцията на страната и са в рамките на регламентираните в чл.3 от ЗНЧ. Към заявлението са приложени и нотариално заверен образец от подписа на представляващия читалището и валидния печат на читалището.достоверени са всички подлежащи на вписване обстоятелства, поради което постановеният отказ е незаконосъобразен и обжалваното решение ще следва да се отмени и се постанови вписване на новоучреденото читалище „Д“гр. Ч.

По изложените съображения, Пловдивският апелативен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ р. № 107/04.07.2013г. по ф.д. № 23/2013г. на Старозагорски окръжен съд, вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ДА СЕ ВПИШЕ в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел воден при Окръжен съд Стара Загора Н. Ч. с НАИМЕНОВАНИЕ „Д“, СЕДАЛИЩЕ гр. Ч., АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ бул.“. бл.*, ет.*, ап.*, УСТАВ приет от учредително събрание на 24.04.2013г., приложен във фирменото дело, съдържащ обстоятелствата по чл.8 ал.2 т.1 – 6 ЗНЧ, НАСТОЯТЕЛСТВО:

Н. Н. М. ЕГН **********, председател и член на настоятелството,

К. Р. П., ЕГН **********,

М. И. Г., ЕГН **********

С. В. Р., ЕГН **********

Н. Т. Т.., ЕГН **********

Н. П. Р., ЕГН **********

Е. В. В., ЕГН **********

К. Н. К., ЕГН **********.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Читалището се представлява от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Н. Н. М., ЕГН **********.

Решението подлежи на вписване по реда на ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: