Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 153

 

 

 Гр.Пловдив, 13.03.2014година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Пловдивски апелативен съд                              търговско отделение

трети състав                                        

                                                                Председател : Асен Гаджев

-                                                  Членове: Емил Митев

                                                                                      Симеон Захариев

закрито съдебно заседание на 10.03.2014. г.

разгледа докладваното от Емил Митев

гр. дело номер 219 по описа за 2014 година

 

Производството е по реда на чл.25,ал.4 от ЗТР.

Образувано е по жалбата на „М.„Е. , ЕИК **********, представлявано от управителя Р. С. Л. чрез процесуалнят си представител адвокат Е.Н. против Решение № 35 от 24.01.2014 г, постановено от ПОС по търговско дело № 844/2013 г по описа на същия съд.

В жалбата се поддържа оплакването ,че при постановяване на решението си съдът е нарушил чл.1 и чл.2 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съобразно която разпоредба представените документи за обявяване на ГФО са освободени от легализация и не подлежат на такава.

Претендира се отмяната на обжалваното решение като незаконосъобразно и постановяване на решение, с което да се отмени обжалвания пред Агенцията отказ.

Пловдивският апелативен съд след преценка на изложените в жалбата оплаквания и доводи, приема за установено следното:

При постановяване на обжалваното решение съдът се е позовал на разпоредбите на чл.2 , чл.3 и чл.4 от Х. конвенция, приел е че същата е приложима в настоящият случай. И въпреки това е приел, че пълномощното на управляващия директор на Д. И. Л. , регистрирано в К. следва да бъде преведено съгласно чл.2а,ал.2 от Правилника за легализациите,заверките и преводите на документи и други книжа. Според съда надлежен е само този превод,който е извършен от преводаческа фирма ,регистрирана към МВР.

 

 

 

ПАС констатира, че всички представени с искането за обявяване на ГФО документи са надлежно заверени от нотариус са снабдени с апостил, съгласно изискванията на Х. конвенция от 05.10.1961 г.

Следва да се съобрази, че Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа в частта относно преводите / чл.2а се отнася само до документи , които преди това са легализирани по реда на Глава В. от посочения Правилник за легализациите. Съгласно чл1. и чл.2 от Х. конвенция от 05.10.1961 г снабдените с апостил документи са освободени от легализация и не подлежат на такава. Приложимият закон в случая е Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове / т.н. Хагска конвенция/ е ратифицирана от Република България през 2000 г и е в сила от 2001 г.

За изминалите 2 години е нормално да се очаква, че администрацията ще следва да отчита, че всеки един документ, снабден със заверката „апостил“ е освободен от изискването за легализация. След като не се изисква легализация на документите, не следва да намери приложение и разпоредбата на чл.2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Касае се до подзаконов нормативен акт, който може да се приложи само ако не противоречи на закон ,конвенция и т.н. Впрочем това изрично е отразено в разпоредбата на чл.25 от Правилника за легализациите, съгласно който разпоредбите на правилника са задължителни, доколкото в сключени спогодби и споразумения с чужди страни не се предвижда друго.

Хагската конвенция от 1961 г, която е надлежно ратифицирана и е част от вътрешното ни законодателство, считано от влизането й в сила през 2001 г освобождава от легализация снабдените с заверка „апостил“ документи. Такъв е и настоящият случай.

Не са налице основанията за отказ, поради което съдът като е потвърдил същият е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да се отмени. Агенцията по вписванията следва да бъде задължена да извърши исканото обявяването на ГФО на „ М. И. „Е. – град П. за 2012 г.

По тези съображения и Пловдивският апелативен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 35 от 24.01.2014 г, постановено от Пловдивският окръжен съд по търг.дело № 844/2013 г по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

 

 

ОТМЕНЯ отказа № 20130618101039-3/ 25.10.2013 г на длъжностното лице към Агенцията за вписванията да извърши обявяване на ГФО за 2012 г по партидата на „М.„ЕООД- град П..

ЗАДЪЛЖАВА Агенция по вписванията да извърши обявяването в Търговския регистър на искания документ – ГФО за 2012 г по подадено заявление с вх. № 20130618101039 от 18.06.2013 г.,като обяви същият по партидата на търговеца „ М. И. „“ Е. ,ЕИК **********, град П..

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.