ОПРЕДЕЛЕНИЕ №929

В ИМЕТО НА НАРОДА

гр. ПЛОВДИВ 22. 06. 2011 г.

Пловдивският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание от 22.06. 2011 г. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАФИНА ГЛОЖЕНСКА ЧЛЕНОВЕ: НЕСТОР СПАСОВ

 

ГАЛИНА АРНАУДОВА

 

като разгледа докладваното от съдия СПАСОВ ч.т. дело № 658 описа на ПАС за 2011 г., установи следното:

Производство по чл. 274 от ГПК .

Същото е започнало по повод изходяща от Национална агенция по приходите чрез процесуалния й представител З. И. Х. частна жалба против постановеното по гр. д. № 25 от 2011 г. по описа на Смолянския окръжен съд на дата 18.05.2011 г. протоколно определение, с което е оставено без уважение искането на агенцията за конституиране като ответник по делото наред с досегашните такива и лицето МАГДАЛЕНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на определението, поискана е отмяната му и постановяване на друго за конституиране на лицето.

Ответната страна намира жалбата за неоснователна.

Съдът след като се запозна с акта предмет на обжалване и съдържанието на делото, по което същият е постановен намери за установено следното:

Съгласно разпоредбите на чл. 247, ал. 1 от ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби, когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото, и в случаите, изрично посочени в закона.

Предмет на разглеждане в настоящето производство е определение, с което се отказва конституиране на ответник по делото наред с досегашните такива.

Възможността за извършване на действия в тази насока са предвидени в разпоредбите на чл. 228 от ГПК. В същата не е предвидено, че акта, с който се произнася съдът по искането подлежи на обжалване с частна жалба. Това и факта, че с процесното определение не се прегражда и по нататъшното развитие на делото води до извод, че то не подлежи на обжалване с частна жалба.

Тук за яснота е нужно да се спомене, че за жалбоподателя не е налице никаква процесуална пречка да предяви самостоятелен иск за обявяване относителната недействителност на сделките, по които лицето МАГДАЛЕНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА е страна, като изложи подробни факти и обстоятелства, на които претендира същата. Ответник задължителен другар по този иск наред с А. следва да бъде и другата страна по тези сделки.

Казаното от своя страна налага оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

Водим от казаното съдът

 

 

О П РЕДЕЛИ


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ изходящата от Национална агенция по приходите чрез процесуалния й представител З. И. Х. частна жалба против постановеното по гр. д. № 25 от 2011 г. по описа на Смолянския окръжен съд на дата 18.05.2011 г. протоколно определение, с което е оставено без уважение искането на агенцията за конституиране като ответник по делото наред с досегашните такива и лицето МАГДАЛЕНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. т. дело № 688 от 2011 г.

 


Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред В КС в 1 седмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


 

2.


//