ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

№ 1412

 

гр.Пловдив, 10.10.2011 r.


 

ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, 1-ви състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветана Михова ЧЛЕНОВЕ: Кр. Ангелова Симеон Захариев

в закрито заседание разгледа докладваното от С. Захариев ч.търговско дело 1099 по описа за 2011 година, и за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл. 274 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „В." Е. - гр. С., район К. село, ул. Ц., ЕИК **********, съд.адрес: гр. П., ул. О., против Определение на ПзОС от 12.07.2011 г., постановено по т.д. № 66/2010 г., с което е оставена без разглеждане молбата на същото дружество за поправка на протокол от проведено събрание на кредиторите. Твърди, че същото е незаконосъобразно и претендира да бъде отменено.

Ответниците по частната жалба "М." О. , ЕИК ********** и „М." О. , вписано в Р И. , двете дружества чрез адв. Р.Р.А,. съд.адрес: гр. С., бул. П. Е. 82, в отговор на частната жалба поддържат становище, че същата е недопустима.

Апелативен съд - Пловдив, като взе предвид доводите на страните, както и събраните доказателства, намира за установено следното:

В с.з., проведено на 12.07.2011 г. по т.д. № 66/10 г. на ПзОс, съдът е оставил без разглеждане молба на „В." Е. - гр. С. за поправка и допълване на протокол от проведено събрание на кредиторите на 29.04.2011 г. Съдът е приел по същество, че протоколът, който се съставя при провеждане събрание на кредиторите, не е сред визираните в чл. 151 от ГПК, поради което поправянето му е недопустимо по този ред. Изложил е доводи, че всеки кредитор може да защити правата си по реда на чл. 669 от ТЗ. Ето защо, е оставил без разглеждане подадената молба за поправка в протокола, съставен от така проведеното събрание на кредиторите.

Настоящата инстанция намира, че обжалваното определение не е сред визираните в хипотезата на чл. 274 от ГПК, поради което не подлежи на обжалване. Съгласно посоченият законов текст на обжалване пред въззивната инстанция подлежат определения, които преграждат по­нататъшния ход на делото и определения, за които това е предвидено изрично в закона.


Съдът не споделя доводите на първоинстанционния съд относно неприложимостта на чл. 151 към протокола, който се съставя при провеждане събрание на кредиторите. В случая, не е налице законова уредба, която да дефинира различен правен режим, а за неуредените въпроси относно несъстоятелността в ТЗ следва да се прилагат нормите на

ГПК.


Разпоредбата на чл. 151 от ГПК обаче не предвижда обжалване на съдебен акт, постановен по искане за поправка или допълване на протокол от съдебно заседание, независимо дали се касае за допускане на поправката, отхвърляне на искането или оставянето му без разглеждане, какъвто е и процесния случай.

Процесният акт не е сред визираните в чл. 274 от ГПК, поради което жалбата следва да се остави без разглеждане.

Водим от изложените мотиви, Пловдивският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба от 22.07.2011 г. на „В." Е. - гр. С., район К. село, ул. Ц., ЕИК **********, съд.адрес: гр. П., ул. О., против Определение на ОС-Пазарджик от 12.07.2011 г., постановено по т.д. № 66/2010 г., с което е оставена без разглеждане молбата на същото дружество за поправка на протокол от проведено на 29.04.2011 г. събрание на кредиторите на „Б." АД.

ЧЛЕНОВЕ:

 

Определението не подлежи на обжалване. у


 


Text Box: