КОНТАКТИ

 

Апелативен съд – Пловдив

Пощенски адрес:
4000 гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 167

E-mail:  pvapelsad@dir.bg; plovdiv-as@justice.bg

Интернет адрес:  www.apelsad-pd.bg

Пресслужба: телефон (+359 32) 656 123;    0889 706 100
E-mail: pas_pressroom@abv.bg

Председател                          телефон (+359 32) 656 101
                                                  факс (+359 32) 656 104

Зам. председатели:              телефон (+359 32) 656 101

Съдебен администратор                телефон (+359 32) 656 132
                                                             факс (+359 32) 656 150
Административен секретар           телефон (+359 32) 656 101
                                                             факс: (+359 32) 656 104
Съдебни помощници                        телефон (+359 32) 656 138
Главен счетоводител                       телефон (+359 32) 656 122
Системен администратор               телефон (+359 32) 656 125
                                                              е-mail:   it@apelsad-pd.bg
Каса                                                     телефон (+359 32) 656 124
Регистратура                                     телефон (+359 32) 656 151
Наказателно деловодство              телефон /факс (+359 32) 656 127
Гражданско деловодство               телефон /факс (+359 32) 656 141
Търговско деловодство                  телефон (+359 32) 656 128
                                                             факс: (+359 32) 656 141
Съдебни секретари                          телефон (+359 32) 656 139
Справка по съдебни дела               телефон (+359 32) 656 283
(информационен център)